ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಯೋಗ

ಯೋಗವು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಒಳಗಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಸಂತುಲಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ಅಥವಾ ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಇರುವ ಒಂದು ವಿಧಾನ.

ಯೋಗ
ಯೋಗವು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಒಳಗಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಸಂತುಲಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ಅಥವಾ ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಇರುವ ಒಂದು ವಿಧಾನ.
ಹನುಮಾನಾಸನ
ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬೊಜ್ಜು ಕರಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಹನುಮಾನಾಸನ
ಅರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗ
ಅರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗ ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು . ವಿಕ್ರಮ
ಭೂಧರಾಸನ
ಭೂಧರಾಸನ ದ ಬಗ್ಗೆ
ಭುಜಂಗಾಸನ
ಭುಜಂಗಾಸನ ದ ಬಗ್ಗೆ
ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಿಪಾತಾಸನ
ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಿಪಾತಾಸನ ದ ಬಗ್ಗೆ
ದ್ವಿಪಾದ ಪ್ರಸರಣಾಸನ
ದ್ವಿಪಾದ ಪ್ರಸರಣಾಸನ ದ ಬಗ್ಗೆ
ದಕ್ಷಿಣಪಾದ ಪ್ರಸರಣಾಸನ
ದಕ್ಷಿಣಪಾದ ಪ್ರಸರಣಾಸನ ದ ಬಗ್ಗೆ
ಪಾದಹಸ್ತಾಸನ
ಪಾದಹಸ್ತಾಸನ
ಊರ್ಧ್ವನಮಸ್ಕಾರಾಸನ
ಊರ್ಧ್ವನಮಸ್ಕಾರಾಸನ ದ ಬಗ್ಗೆ
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top