ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಆರೋಗ್ಯ / ರೋಗಗಳು / ಅನುವಂಶಿಕ ಅಸಹಜತೆಗಳು
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಅನುವಂಶಿಕ ಅಸಹಜತೆಗಳು

ಅನುವಂಶಿಕ (ಜೆನಟಿಕ್) ಅಸಹಜತೆಗಳುಗಳ ಬಗ್ಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಡೌನ್
ಇದು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಗಣವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ರೊಮೊಸೊಮ್ 21 ನ ಪ್ರತಿ ಇರುವುದು.
ಸೀಳು ತುಟಿ ಮತ್ತು ಅಂಗುಳ
ಸೀಳು ತುಟಿ ಮತ್ತು ಅಂಗುಳಗಳೆರಡೂ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಬರುವ ದೋಷಗಳು
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top