ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಮಲೇರಿಯ

ಸ್ವಚತೆ ಇಂದ ಮಲೇರಿಯ ರೋಗ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಇದರಬಗ್ಗೆ ಲೇಖನ

ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಜೀವನ ಚಕ್ರ
ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಜೀವನ ಚಕ್ರದ ಬಗ್ಗೆ
ಅನಾಫಿಲೀಸ್ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು:3 ಪಂಗಡ
ಅನಾಫಿಲೀಸ್ ಕ್ಯುಲಿಸಿಫೇಸೀಸ್,ಅನಾಫಿಲೀಸ್ ಫ್ಲೂವಿಯಾಟಲಿಸ್, ಅನಾಫಿಲೀಸ್ ಸ್ಟಿಫೆನ್ಸೈ
ಮಲೇರಿಯ ಸಮೀಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಮಲೇರಿಯ ಸಮೀಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಎರಡು ಹಂತ
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವು (1) ಸಕ್ರಿಯ ಜ್ವರ ಸಮೀಕ್ಷಣೆ (ಆಕ್ಟೀವ್ ಸರ್ವೀಲೆನ್ಸ್) ಹಾಗೂ (2) ಸ್ಥಿತ ಜ್ವರ ಸಮೀಕ್ಷಣೆ (ಪ್ಯಾಸೀವ್ ಸರ್ವೀಲೆನ್ಸ್).
ಮಲೇರಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ
ಮಲೇರಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ
ಸಮೀಕ್ಷೆ
ಸಂಪರ್ಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ,ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ,
ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ್ದು
ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಹೀಗಿವೆ
ಅತಿ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಪ್ರದೇಶ
ಅತಿ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗ
ಮಲೇರಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ರೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮಲೇರಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು. ಮಲೆರಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯ ಗ್ಯಾಮಿಟೋಸೈಟ್ ಹಾಗೂ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಪೂರ್ವಭಾವಿ,ತೀವ್ರ ,ಪೂರ್ವಭಾವಿ ತೀವ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ,ತೀವ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ,ಪೂರ್ವಭಾವಿ ತೀವ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top