ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಎನ್. ಆರ್. ಹೆಚ್. ಎಂ

ಎನ್. ಆರ್. ಹೆಚ್. ಎಂ ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ

ಪಕ್ಷಿ ನೋಟ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ
ಮೊದಲ ಮಾತು
ಎನ್. ಆರ್. ಹೆಚ್. ಎಂ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲ ಮಾತು
ಆರೋಗ್ಯ ಎಂದರೇನು
ಆರೋಗ್ಯ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು?
ಆರೋಗ್ಯದ ಹಕ್ಕುವಿಚಾರ
ಆರೋಗ್ಯದ ಹಕ್ಕುವಿಚಾರ ದ ಬಗ್ಗೆ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ ಗುರಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನದ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ ರಚನೆ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ ರಚನೆ ಹೇಗಿದೆ?
ವಾರ್ಷಿಕ ಮುಕ್ತ ನಿಧಿ ವಿವಿರ
ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಮುಕ್ತ ನಿಧಿ ವಿವಿರ
ಸಮಿತಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು
ಗ್ರಾಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಸಮಿತಿಯ ಸಂರಚನೆಗೆ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು:
ಗ್ರಾಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸಮಿತಿ/ಗ್ರಾಮ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮತ್ತು ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಮಿತಿಯ ಸಂರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು:
ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಮಿತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು
ಗ್ರಾಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ/ ಗ್ರಾಮ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಮಿತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top