ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ

ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ ಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳು

ಪೀಠೀಕೆ
ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸಲು ಪೀಠೀಕೆ
ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೇನು ? ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳು
ಕುಟುಂವ ಯೋಜನೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳು
ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳು (ನಿರೋಧ್)
ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳು (ನಿರೋಧ್) ಇದರ ಬಗ್ಗೆ
ಹಾರ್ಮೋನಿನ ವಿಧಾನಗಳು
ಹಾರ್ಮೋನಿನ ವಿಧಾನಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ
ಕಾಪರ್ - ಟಿ
ಕಾಪರ್ - ಟಿ ಯಾ ಬಗ್ಗೆ
ಸಹಜವಾದ ವಿಧಾನಗಳು
ಗರ್ಭಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಹಜವಾದ ವಿಧಾನಗಳೂ ಇವೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಹಿಳೆಯು ತನ್ನ ಮುಟ್ಟಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಾಗುವ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಕಲಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮುಟ್ಟು ತಡೆ ವಿಧಾನ
ಹಾಲೂಡಿಕೆಯ ಮುಟ್ಟು ತಡೆ ವಿಧಾನ
ಶಾಶ್ವತ ವಿಧಾನಗಳು
ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಭಂದ ಪಟ್ಟಂತೆ ಶಾಶ್ವತ ವಿಧಾನಗಳು
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top