ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

ಪೌಷ್ಟಿಕ ಮೌಲ್ಯ

ಪೌಷ್ಟಿಕ ಮೌಲ್

"ರಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಧಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸತ್ವಭರಿತ ಆಹಾರ ಎನ್ನುವರು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇದರಿಂದ ದಿನನಿತ್ಯ ಆಹಾರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಗುತ್ತಿತ್ತು. ನೀವು ತಿಳಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಇಂದ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿದೆ - ಭರತ್ ಮೈಸೂರು

Back to top