ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / poll / ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಬಲ್ಬ್ ಬಳಕೆ ಇಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಬಲ್ಬ್ ಬಳಕೆ ಇಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ

ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಬಲ್ಬ್ ಬಳಕೆ ಇಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ

ಹೌದು
ಇಲ್ಲ
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಒಟ್ಟು ಮತಗಳು :
14 people have voted on this poll.
Back to top