ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / poll / ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಾಲಿನ ದರ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಾಲಿನ ದರ

ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಾಲಿನ ದರ

ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ
ಸರಿಯಾಗಿದೆ
ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ
ಒಟ್ಟು ಮತಗಳು :
3 people have voted on this poll.
Back to top