ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / poll / ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಭಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಂಶಗಳು
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಭಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಂಶಗಳು

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಭಯಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ?

ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿದ್ಧತೆ ಕೊರತೆ
ಸಮೀಪವರ್ತಿಗಳ ಒತ್ತಡ
ಪೋಷಕರ ಒತ್ತಡ
ವೈಫಲ್ಯದ ಭಯ
ಒಟ್ಟು ಮತಗಳು :
24 people have voted on this poll.
Back to top