ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಬಡತನ ಇಳಿತ

ಈ ವಿಭಾಗವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಡತನ ಮತ್ತು ನಗರ ಬಡತನದ ನಿವಾರಣೆಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನುಗಳು, ಯೋಜನೆಗಳು, ನೀತಿಗಳು, ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬಡತನ ಇಳಿತ
ಈ ವಿಭಾಗವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಡತನ ನಿವಾರಣೆಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನುಗಳು, ಯೋಜನೆಗಳು, ನೀತಿಗಳು, ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ಬಡತನ ಇಳಿಕೆ
ಈ ವಿಭಾಗವು ನಗರ ಬಡತನ ನಿವಾರಣೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನುಗಳು, ಯೋಜನೆಗಳು, ಕೃತ್ಯಗಳು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ನಗರ ರಸ್ತೆಬದಿವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿನ ಭರವಸೆಯ ಬದುಕು
ರಾಷ್ಟೀಯ ನಗರ ರಸ್ತೆವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ನೀತಿಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಇವರನ್ನು ಅಸಂಘಟಿತ ಕೆಲಸಗಾರೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ಬಡತನ ಇಳಿಕೆ
ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ಬಡತನ ಇಳಿಕೆ
Back to top