ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ನಮೂನೆ

ನುಸೂಚಿತ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಾಸಿಗಳ (ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ) ನಿಯಮಗಳು 2008 ರ (1) (ಎ) ನಿಯಮವನ್ನು ನೋಡಿ

ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕ್ಲೇಮಿನ ನಮೂನೆ

(ಅನುಸೂಚಿತ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಾಸಿಗಳ (ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ) ನಿಯಮಗಳು 2008 ರ (1) (ಎ) ನಿಯಮವನ್ನು ನೋಡಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ.

 

ವಿವರ

 

 

1

ಕ್ಲೇಮುದಾರನ (ರ) ಹೆಸರು

 

 

2

ಗಂಡ/ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು

 

 

3

ತಂದೆ/ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು

 

 

4

ವಿಳಾಸ

 

 

5

ಗ್ರಾಮ

 

 

6

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ

 

 

7

ತಹಶೀಲ್/ ತಾಲ್ಲೂಕು

 

8

ಜಿಲ್ಲೆ

 

 

9

 

(ಎ) ಅನುಸೂಚಿತ ಬುಡಕಟ್ಟು (ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಅಧಿಪ್ರಮಾಣಿತ ಹೌದು/ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ)

 

ಹೌದು/ ಇಲ್ಲ

(ಬಿ)ಇತರ ಪಾರಂಪರಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ (ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಅಧಿನಿಯಮ ಪ್ರಮಾಣಿತ  ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ) ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಆದಾಯ ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ)

ಹೌದು/ ಇಲ್ಲ

10

 

 

ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಇತರ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸು (ಅವಲಂಬಿತ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರೂ ಸೇರಿದಂತೆ)

 

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಹೆಸರು

ವಯಸ್ಸು ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯನ/ಳ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಮೂಲ : ಕರ್ನಾಟಕ ತಾಂಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

2.93902439024
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸೇರಿಸು

(ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ/ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ)

Enter the word
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top