ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ಲೇಮುದಾರರ (ನೊಂದಾಯಿತ) ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ಲೇಮುದಾರರ (ನೊಂದಾಯಿತ) ಪಟ್ಟಿ

(ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾದರಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ (ವಹಿ) ಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಂಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬರೆಯುವುದು)

ಕ್ರ.

ಸಂ.

ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು

ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ-1,

1ಎ, 1ಬಿ

ಸಾಕ್ಷ್ಯಾದಾರಗಳು

ಷರಾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಹಕ್ಕು ಸಮಿತಿ

ಮೂಲ : ಕರ್ನಾಟಕ ತಾಂಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

2.96296296296
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸೇರಿಸು

(ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ/ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ)

Enter the word
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top