ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಸ್ವರೂಪ

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಕ್ಲೇಮಿನ ಸ್ವರೂಪ

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಕ್ಲೇಮಿನ ಸ್ವರೂಪ

 

11

ಸ್ವಾಧೀನತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

 

 

 

 

 

ಎ) ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ

 

 

 

ಬಿ) ಸ್ವಂತ-ಸಾಗುವಳಿಗಾಗಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ

 

 

12

ವಿವಾಧಿತ ಭೂಮಿಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ  (ಅಧಿನಿಯಮದ 3(1) (ಎಫ್) ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನೋಡಿ)

 

 

 

 

 

13

ಪಟ್ಟಾಗಳು/ಗೇಣಿಗಳು/ಮಂಜೂರಾತಿಗಳು, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ (ಅಧಿನಿಯಮದ 3 (1) (ಜಿ) ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನೋಡಿ)

 

 

 

 

14

ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಪುನರ್ವಸತಿಗಾಗಿ ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಯಾಯ ಭೂಮಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ (ಅಧಿನಿಯಮದ 3 (1) (ಎಂ) ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನೋಡಿ)

 

 

 

15

ಭೂ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ನೀಡದೆ ಯಾವ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತೋ ಆ ಭೂಮಿ (ಅಧಿನಿಯಮದ 4 (8)ನೇ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನೋಡಿ)

 

 

 

 

16

ಅರಣ್ಯ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಭೂಮಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ (ಅಧಿನಿಯಮದ 3 (1) (ಹೆಚ್) ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನೋಡಿ)

 

 

 

 

 

17

ಯಾವುದೇ ಇತರ ಪಾರಂಪರಿಕ ಹಕ್ಕು, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ (ಅಧಿನಿಯಮದ 3(1) (ಐ) ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನೋಡಿ)

 

 

 

 

18

ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ, ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ, ಪಾಸ್‍ಪೋರ್ಟ್, ಮನೆ ತೆರಿಗೆ ರಸೀದಿಗಳು, ಅಧಿವಾಸದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳಂತಹ ಅಧಿಕೃತ ಯಾವುದಾದರೂ ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಸ್ತಾವೇಜುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು.

 

 

19

ಸಮರ್ಥಿಸುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯ (ನಿಯಮ 13 ನೋಡಿ)

 

 

20

ಯಾವುದೇ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ

 

 

 

 

21

 

ಕ್ಲೇಮುದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ (ಅನುಬಂಧ-1ಎ) ಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸುವುದು.

ಹೌದು/ ಇಲ್ಲ

 

 

 

ಕ್ಲೇಮುದಾರನ (ರ) ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು

ಮೂಲ : ಕರ್ನಾಟಕ ತಾಂಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

3.0
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸೇರಿಸು

(ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ/ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ)

Enter the word
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top