ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಕೃಷಿ / ಕೃಷಿ ವೇದಿಕೆ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

ಕೃಷಿ ವೇದಿಕೆ

ಈ ವೇದಿಕೆಯು ಕೃಷಿಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚರ್ಚೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ವೇದಿಕೆ ಆಯ್ಕೆ.

ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅಥವ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಾರಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ.
ವೇದಿಕೆಯ ಹೆಸರು ಚರ್ಚೆಗಳು ತೀರ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಆದ ಚರ್ಚೆ
ಕೀಟ ನಾಶಕಗಳು ಕೀಟ ನಾಶಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 1 August 18. 2017
ಮುಂಗಾರಿನ ಬೆಳೆಗಳು ಮುಂಗಾರಿನ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಆಚರಣೆಗಳು ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಆಚರಣೆಗಳು 2 April 17. 2017
ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಆಪಲ್ ಬೆಳೆ ಆಪಲ್ ಬೆಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಚಳಿಗಾಲದ ಬೆಳೆಗಳು ಚಳಿಗಾಲದ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಗೋಧಿ ಬೆಳೆ ಗೋಧಿ ಬೆಳೆಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 1 September 18. 2016
ಬಿತ್ತನೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬಿತ್ತನೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 2 August 07. 2016
ಬತ್ತದ ಬೆಳೆ ಬತ್ತದ ಬೆಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಮುಂಗಾರು ಮುನ್ನ ಬೆಳೆಗಳು ಮುಂಗಾರು ಮುನ್ನ ಬೆಳೆಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆಗಳು ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಸಹಕಾರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು ಜೊತೆ ಸಮನ್ವಯದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ 0 No conversations started
ಮಾವಿನ ಬೆಳೆ ಮಾವಿನ ಬೆಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 1 June 06. 2017
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಮಾವಿನ ಕೃಷಿ ಮಾವಿನ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಕೃಷಿ ಯಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಉಪಯೋಗ ಕೃಷಿ ಯಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಉಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ನವಣೆ ಬೆಳೆ ನವಣೆ ಬೆಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 3 December 16. 2016
ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 1 May 01. 2017
ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಕೃಷಿ ವಿಮೆ ಕೃಷಿ ವಿಮೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಜೇನು ಕೃಷಿ ಜೇನು ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಅಣಬೆ ಕೃಷಿ ಅಣಬೆ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು 1 January 09. 2016
ಮಲ್ಬರಿ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಬರಿ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿ ಯ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯವಸಾಯ ದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಸಾಲ ಮತ್ತು ವಿಮೆ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಾಲದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಮಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಕಂತು, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶ, ಹಕ್ಕು ವಿಧಾನ ತಮ್ಮ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಕೃಷಿ ಒಳಅರಿವು ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಾವಯವ ಒಳಹರಿವಿನ ಬಳಕೆ, ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಒಳನಾಡಿನ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಸೀಗಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಮುತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅಲಂಕಾರಿಕ ಮೀನು ಉತ್ಪಾದನೆ, ಮೌಲ್ಯ ವರ್ಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೀನು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. 0 No conversations started
ಕೋಳಿಸಾಕಾಣಿಕೆ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಿಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು . 0 No conversations started
ಕೃಷಿ ಉಧ್ಯಮಗಳು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಸೂಕ್ತ ಉದ್ಯಮಗಳು ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ತಂತ್ರಗಳು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಆಚರಣೆಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್, ಐ ಪಿ ಎಂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. 0 No conversations started
ಜಾನುವಾರು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು, ಎಮ್ಮೆ, ಕುರಿ, ಆಡು, ಮೊಲ ಮತ್ತು ಹಂದಿಗಳ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 1 February 20. 2017
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top