ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಕೃಷಿ / ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ

ನಿಖರ ಕೃಷಿ
ನಿಖರ ಕೃಷಿ ಅಥವಾ ನಿಖರ ವ್ಯವಸಾಯವು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿತವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಸರಿಯಾದುದುನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ.
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ರಚನೆ
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ರಚನೆ
Back to top