ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಗೊಬ್ಬರ

ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕಬ್ಬಿಣ,ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್,ತಾಮ್ರ
ಕಬ್ಬಿಣ,ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್,ತಾಮ್ರರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು
ಬೋರಾನ್,ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಂ,ಕ್ಲೋರಿನ್
ಬೋರಾನ್,ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಂ,ಕ್ಲೋರಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು
ಗೊಬ್ಬರದ ಅಂಶಗಳು
ರೈತರು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವಾಗ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು
ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳು
ಅನುಕೂಲಗಳು / ಅನಾನುಕೂಲಗಳು
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top