ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಯಶೋಗಾಥೆಗಳು / ಆಧಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ಉಪಯುಕ್ತ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

ಆಧಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ಉಪಯುಕ್ತ

ವಿಕಾಸ್ ಪೀಡಿಯಾ ನೀಡಿರುವ ಆಧಾರ್ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಉಪಯುಕ್ತ

ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನನಗೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಬಹಳ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವ ಹಂಬಲ. ಸರ್ಕಾರವು ನಮಗಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಹೊರತಂದಿದೆ ಇದರಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳಲು ಜಾಲತಾಣ ವನ್ನು ತಡಕಾಡಿದಾಗ ವಿಕಾಸ್ ಪೀಡಿಯಾ ದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಮಾಹಿತಿ ಇಂದ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನವಾಯಿತು ಇಂತಹ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಿಕಾಸ್ ಪೀಡಿಯಾ ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು

Back to top