ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಎನ್.ಪಿ.ಸಿ.ಡಿ.ಸಿ.ಎಸ್

ಎನ್.ಪಿ.ಸಿ.ಡಿ.ಸಿ.ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ

ಮುನ್ನುಡಿ
ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಂಪುಟ ಸಮಿತಿಯು ಕ್ಯಾಂಸರ್, ಮಧುಮೇಹ, ಹೃದಯ ರಕ್ತನಾಳಿಯ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಆಘಾತ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಎನ್.ಪಿ.ಸಿ.ಡಿ.ಸಿ.ಎಸ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ರೋಗದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯನಗಳು
ರೋಗದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯನಗಳು
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top