ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಇಂಧನ / ಸೇವೆಗಳು
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಸೇವೆಗಳು

ಸೇವೆಗಳು

ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪರವಾನಗಿ
ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪರವಾನಗಿ
ವಿದ್ಯುತ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ರಹದಾರಿ
ವಿದ್ಯುತ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ (ಸಾಮಾನ್ಯ)
ತಂತೀ ಕೆಲಸಗಾರರ ರಹದಾರಿ
ತಂತೀ ಕೆಲಸಗಾರರ ರಹದಾರಿ
Back to top